Unirse a ASAC Galicia

Ser ASAC

Poderán pertencer a ASAC todos os pais, as nais, titores de nenas e nenos con altas capacidades, as persoas maiores de idade con altas capacidades que o acrediten mediante probas realizadas en centros privados de prestixio recoñecido ou organismos correspondentes das Administracións Públicas, así como os profesionais que desenvolvan un labor docente, investigador ou de intervención que se enmarque no ámbito das altas capacidades.

Tipos de Socios

En ASAC Galicia existen catro tipos de socios:

1. Socias e socios ordinarios

Pais, nais, titores de nenas e nenos con altas capacidades, como persoas maiores de idade con altas capacidades.

2. Socias e socios de número

Son socias e socios de número os profesionais que desenvolvan labor docente, investigador ou de intervención no ámbito da superdotación ou das altas capacidades.

3. Socias e socios de mérito

Poderán ser socias e socios de mérito aquelas persoas que por desempeñar a presidencia de organismos científicos afíns, polas súas investigacións ou pola súa relación e colaboración con ASAC, se consideren merecentes desta distinción.

4. Socias e socios colaboradores ou protectores

Serán socias e socios colaboradores ou protectores aquelas persoas ou entidades que colaboran económica ou materialmente axudando de xeito destacado no desenvolvemento dos fins de ASAC a xuízo da Asemblea Xeral.

(ASAC Galicia. Estatutos. Art.6. Santiago de Compostela, 2011)