Procedemento de alta

O procedemento de alta comeza cunha reunión de incorporación de novos socios, da que se informará a través da nosa web.

As familias interesadas en asociarse deben aportar os seguintes documentos cumprimentados debidamente á Xunta Directiva de ASAC Galicia de xeito presencial, por correo postal ou por correo electrónico no enderezo tesoreria@altascapacidadesgalicia.org.
A falta dalgún dos datos/documentos esixidos pode motivar o rexeitamento da solicitude de admisión:

1. Informe de valoración AACC do neno ou nena
2. Solicitude de admisión
3. Documento de datos bancarios
4. Autorización para o tratamento de datos persoais de menores
5. Cesión de dereitos de imaxe
6. Autorización de recollida de menores nos talleres

O Equipo Técnico de ASAC Galicia e a Xunta Directiva serán os encargados de verificar que se dan as condicións e requisitos que se esixen nos estatutos para a alta na asociación.

Cumpridas as especificacións, a nova familia será informada da existencia de praza que deberá aceptar ou rexeitar. Unha vez aceptada, informaráselle da súa inclusión como membro de ASAC Galicia e comezará a gozar de tal condición en todo canto abrangue a dereitos e obrigas.

Procedemento de baixa

A instancia de comunicación de baixa entregarase á Xunta Directiva de ASAC Galicia de xeito presencial, por correo postal ou por correo electrónico no enderezo tesoreria@altascapacidadesgalicia.org. En calquera caso, dende a Asociación darase acuse de recibo ao solicitante da baixa.

A data límite para darse de baixa de cara ao segundo cuadrimestre de obradoiros dun curso en vigor é o 15 de xaneiro, e de cara ao vindeiro curso, o 1 de xullo. As familias sen talleres que queiran causar baixa en ASAC poderán facelo un mes antes da data programada para a domiciliación do recibo de cada una das cotas de socios.


16
XAN

REUNIÓN INFORMATIVA E DE ADMISIÓN

19 DE XANEIRO 2019

Na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela: Módulo A - Aula 10, agardámosvos para celebrar unha nova xuntanza para familias interesadas en asociarse a ASAC Gal...

16/01/2019      1875 lérona

A próxima reunión informativa para familias de nova incorporación celebrarase en xaneiro/febreiro do 2019. A data exacta, hora e ubicación será publicada na nosa web e redes s...

05/10/2018      1682 lérona
  1