Aviso Legal

1.- Información legal e aceptación

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación recóllense os datos identificativos da empresa. Este portal de internet está posto ao servizo dos usuarios pola entidade, cuxos datos identificativos son:

 • Denominación Social: ASOCIACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES DE GALICIA - ASAC GALICIA
 • C.I.F.: G-15515588
 • Enderezo social: Rúa do Tambre 17 – 15705 Santiago de Compostela
 • Correo electrónico: info@altascapacidadesgalicia.org

Inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, co núm. 2012/16132-1.

O presente aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e uso deste sitio web, en diante “o sitio web”. A utilización do sitio web implica a aceptación expresa e plena das presentes condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda a ela, sen prexuízo das condicións particulares que poidan ser de aplicación a algúns dos servizos específicos do sitio web.

O acceso ao sitio web é gratuíto salvo o custo da conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso contratado polos usuarios. Algúns servizos son exclusivos dos nosos clientes e o seu acceso está restrinxido.

A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal (en diante, o 'Usuario') e implica a aceptación de todas as condicións recollidas neste Aviso Legal. A prestación do servizo do Portal ten unha duración limitada ao momento en que o Usuario se conecte ao Portal ou a algún dos servizos prestados a través del.

Polo tanto, o Usuario deberá ler atentamente este Aviso Legal en cada ocasión na que pretenda utilizar o Portal, xa que este e as súas condicións de uso recollidas neste Aviso Legal poden sufrir modificacións. Algúns servizos do Portal accesibles aos internautas ou exclusivos para clientes da Asociación de Altas Capacidades de Galicia,en adiante ASAC Galicia, poderán estar suxeitos a condicións particulares, normativas e instrucións que, no seu caso, substitúan, completen e/ou modifiquen o presente Aviso Legal e que deberá ser aceptado polo Usuario antes de iniciar a prestación do servizo correspondente.

2.- Propiedade intelectual e industrial

Este sitio web e os contidos que alberga están protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual.

ASAC Galicia é titular ou licenciataria de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nela. Polo tanto, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización dos termos e condicións.

As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son propiedade e ASAC Galicia, xa sexa por propiedade industrial ou intelectual, sen que poida entenderse que o acceso ao Portal outorga dereito algún sobre as mencionadas marcas, nomes comerciais e /ou signos distintivos.

Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade de ASAC Galicia son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidos como tales pola nosa empresa. Só aparecen na páxina webde ASAC Galicia a efectos de promoción e recollida de información. Estes propietarios poderán solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertenza.

3.- Condicións de uso do portal

3.1 Xeral

O Usuario comprométese a facer un uso correcto do Portal de acordo coa Lei e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá ante ASAC Galicia ou fronte a terceiros dos danos e prexuízos que se puidesen ocasionar como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

Queda expresamente prohibido o uso do Portal con fins que prexudiquen os bens ou intereses de ASAC Galicia ou de terceiros ou que de calquera outro xeito sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de ASAC Galicia ou de terceiros.

3.2 Contidos

O Usuario comprométese a utilizar os contidos de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal, así como coas demais condicións, regulamentos e instrucións que resulten de aplicación de acordo co establecido na cláusula 1.

Con carácter meramente ilustrativo, o Usuario, de acordo coa lexislación vixente, deberá absterse de:

 • Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos salvo nos casos autorizados pola lei ou expresamente consentidos por ASAC Galicia ou por quen sexa titular dos dereitos de explotación, se é aplicable.
 • Reproducir ou copiar para uso privado os contidos que poidan ser considerados Software ou Base de Datos de acordo coa lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, así como a súa comunicación pública ou posta a disposición de terceiros cando estes actos impliquen necesariamente a reprodución por parte do Usuario ou dun terceiro.
 • Extraer e/ou reutilizar a totalidade ou unha parte substancial dos contidos que integran o Portal así como as bases de datos que ASAC Galicia pon a disposición dos Usuarios.

3.3 Introdución de ligazónsaoPortal

O usuario da internet que queira introducir ligazóns desde as súas propias páxinas web ao Portal deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación sen que o descoñecemento das mesmas evite as responsabilidades derivadas da Lei:

 • A ligazón unicamente vinculará coa home page oupáxina principal do Portal pero non poderáreproducila de ningún xeito (en liña links, copia dos textos, gráficos,etc)
 • Quedará en todo caso prohibido, de acordo con a lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer framesou marcos de calquera tipo que envolvanao Portal ou permitan a visualización dos Contidos a través de direccións da internet distintas ás do Portal e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidosalleosao Portal de forma que: (I) produza, ou poida producir, erro, confusión ouengano nos usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizoouContidos; (II) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (III) sirva para aproveitar a reputación da marca e prestixio de ASAC Galiciaou (IV) de calqueraoutra forma resulte prohibido pola lexislaciónvixente.
 • Non se realizarán desde a páxina que introduce a ligazón ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre ASAC Galicia, os seus socios, empregados, clientes ou sobre a calidade dos servizos que presta.
 • En ningún caso, expresarasenapáxina onde se sitúe a ligazón que ASAC Galiciaprestou o seuconsentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.
 • Está prohibida a utilización de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta oucalqueraoutro signo distintivo de ASAC Galicia dentro da páxina do remitente salvo nos casos permitidos pola leiou expresamente autorizados por ASAC Galicia e sempre que se permita, nestes casos, unha ligazón directa co Portal na forma establecida nesta cláusula.
 • A páxina que estableza a ligazón deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá en ningún caso dispoñerou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: (I) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aosboscostumes (pornográficos, violentos, racistas etc.); (II) induzanoupoidan inducir no Usuario a falsa concepción de que ASAC Galicia subscribe, apoia, adhíreseou de calqueraxeitoapoia, as ideas, manifestaciónsouexpresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; (III) resulten inapropiados ou non pertinentes coa actividade de ASAC Galicia en atención ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

4.- Exclusión de responsabilidade

4.1 Da Información

ASAC Galicia non se responsabiliza das decisións tomadas a partir da información fornecida no Portalnin dos danos e prexuízos producidos no Usuario outerceiros con motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida no Portal.

4.2 Da calidade do servizo

O acceso ao Portal non implica a obrigación por parte de ASAC Galicia de controlar a ausencia de virusoucalqueraoutro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.

ASAC Galicia non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo do Portal.

4.3 Da dispoñibilidade do Servizo

O acceso ao Portal require de servizos e subministracións de terceiros, incluídos o transporte a través de redes de telecomunicaciónscuxafiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde a ASAC Galicia. Por conseguinte, os servizos provistos a través do Portal poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles, con carácter previo ou simultáneo á prestación do servizo do Portal. ASAC Galicia non se responsabiliza dos danos ouprexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos oudesconexiónsnas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Portal durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

4.4 Dos contidos e servizos enlazados a través do Portal

O servizo de acceso ao Portal inclúe dispositivos técnicos de ligazón, directorios e mesmo instrumentos de procura que permiten ao Usuario acceder a outraspáxinas e portais da internet (en diante, ‘Sitios Enlazados’). Nestes casos, ASAC Galicia actúa como prestador de servizos de intermediación de conformidadeco artigo 17 da Lei 34/2002, do 12 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI) e só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos sitios enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida. No caso de que o Usuario considere que existe un sitio enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderácomunicarllo a ASAC Galicia de acordo con o procedemento e os efectos establecidos na cláusula 6, sen que en ningún caso esta comunicación conleve a obrigación de retirar a correspondente ligazón. En ningún caso a existencia de sitios enlazados debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de ASAC Galicia coas manifestacións, contidosouservizos provistos.

ASAC Galicia non coñece os contidos e servizos dos Sitios Enlazados e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/o servizos dos Sitios Enlazados nin por calqueraoutrodano que non sexa directamente imputable a ASAC Galicia.

5.- Protección de datos

Pode consultar a nosa Política de privacidade para coñecer o uso que facemos dos seus datos persoais.

6.- Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado

No caso de que o Usuario oucalqueraoutro usuario da internet tivesencoñecemento de que os sitios enlazados remiten a páxinascuxoscontidosouservizos son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou contrarios á moral poderápoñerse en contacto con ASAC Galicia indicando oseguinte:

 • 1. Datos persoais do comunicante: nome, dirección, número de teléfono e dirección de correo electrónico.
 • 2. Descrición dos feitos que revelan o carácter ilícito ou inadecuado do sitio enlazado.
 • 3. No suposto de violación de dereitos, tales como propiedade intelectual e industrial, os datos persoais do titular do dereitoinfrinxido cando sexa persoa distinta do comunicante.
 • 4. Así mesmo deberá achegar o título que acredite a lexitimación do titular dos dereitos e, no seu caso, o de representación para actuar por conta do titular cando sexapersoa distinta do comunicante.
 • 5. Declaración expresa de que a información contidana reclamación é exacta.

A recepción por parte de ASAC Galicia da comunicación prevista nesta cláusula non supoñerá, segundo o dispostona LSSI, o coñecemento efectivo das actividades e/o contidos indicados polo comunicante.

Así mesmo deberá achegar o título que acredite a lexitimación do titular dos dereitos e, no seu caso, o de representación para actuar por conta do titular cando sexa persoa distinta do comunicante.

7.- Notificacións

Todas asnotificacións e comunicacións realizadas polas partes serán válidas de conformidade cos medios admitidos en Dereito. As relativas ao presente Portal consideraranse eficaces, para todos os efectos, se se realizan a través do propio Portal.

8.- Modificacións

ASAC Galiciaresérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas nasúa web, podendo cambiar, suprimir ouengadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados. Doutra banda, os presentes termos e condiciónspoderán cambiar en calquera momento. As modificacións entrarán en vigor desde o momento da súa publicación.

9.- Redes Sociais

ASAC Galicia está presente en diversas redes sociais e plataformas, por tanto, cando se accede a calqueradestasououtras redes, haberá que ter en conta que as condicións de uso aplicables son as que cada plataforma ten establecidas.

10.- Lexislación

A condición de que a Lei aplicable permita a renuncia ao foro legal establecido, desígnase como foro para dirimir posibles disputas, os xulgados de Santiago de Compostela, renunciando expresamente o usuario a calqueraoutro foro que puidese corresponder.