Colaboradores

Para maximizar a repercusión das nosas actuacións e aumentar a incidencia das mesmas, cooperamos estreitamente con outros organismos e asociación que comparten as nosas metas e preocupacións.

ASAC Galicia colabora con:

A Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades, dirixida dende 2011 polaDoutora en Psicoloxía Carmen Pomar Tojo, pertence ao Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educació...

23/06/2018      235 lérona
  1